top of page

LOVE OG VEDTÆGTER FOR

 

 

BRYLLE GYMNASTIKFORENING

____________________________________________________________________________________________________________________

Ændret og vedtaget på Brylle Gymnastikforenings ordinære generalforsamling den 24.08.2021.

 

§ 1 Navn

Foreningens navn er Brylle Gymnastikforening og har hjemsted i Assens kommune.

 

§ 2 Formål

Foreningens formål er

-         at give børn, unge og voksne mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid

-         at fremme sammenholdet og fællesskabsfølelsen blandt medlemmerne

-         at styrke interessen for gymnastik, motion og sundhed i lokalsamfundet

 

§ 3 Ledelse

Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv og nedsætter de for arbejdet nødvendige udvalg. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er kun beslutningsdygtig, når et flertal er til stede. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal. 

Der tages beslutningsreferat fra alle bestyrelsesmøder. 

Ved aktiviteter, der direkte udspringer af foreningens formål, tegnes foreningen af formanden. I principielle spørgsmål dog af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele prokura. Bestyrelsen kan ikke gøres personlig ansvarlig for foreningens økonomiske forpligtelser. 

 

§ 4 Optagelse af medlemmer

Enhver, der tilslutter sig foreningens formål, kan optages som medlem. 

Medlemmerne betaler ved tilmelding til hold, og der betales for hvert hold medlemmet deltager på. Medlemmerne registreres i medlemskartotek. 

 

§ 5 Kontingent

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen, under hensyntagen til holdenes indhold og varighed. 

I tilfælde af restance kan et medlem udelukkes.

 

§ 6 Regnskab

Regnskabsåret er fra den 1. januar til den 31. december (første gang fra 2017). 

 

§ 7 Ordinær Generalforsamling

Generalforsamlingen (GF) er foreningens øverste myndighed, og skal afholdes hvert år inden 1. april. I særlige tilfælde kan bestyrelsen beslutte at generalforsamlingen holdes online. Alle deltagere skal deltage med video for at få stemmeret.

GF skal indvarsles mindst 14 dage forud på foreningens hjemmeside.

 

Stemmeret på GF har alle medlemmer, der er fyldt 14 år. 

Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer over 18 år. 

Forslag, der ønskes behandlet på GF, skal meddeles formanden senest 8 dage forud for generalforsamlingens afholdelse. Der kan på generalforsamlingen fremsættes ændringsforslag til de indkomne forslag. 

GF vælger en bestyrelse på 5-7 personer, der er på valg skiftevis med henholdsvis 3 (2) og 4 (3) hvert år. Der vælges 1 suppleant hvert år. Der vælges 2 revisorer, hver valgt for en periode af 2 år med forskudt valgperiode. 

 

Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

1.       Valg af dirigent

2.       Valg af referent

3.       Årsberetning

4.       Fremlæggelse af årsregnskab

6.       Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer

7.       Indkomne forslag

8.       Eventuelt

 

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. 

Alle valg og afstemninger foregår ved håndsoprækning, med mindre skriftlig afstemning ønskes af blot ét stemmeberettiget medlem.  Stemmeoptællingsudvalg udpeges af dirigenten. Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest én måned efter et flertal af bestyrelsen eller 1/3 af foreningens medlemmer fremsætter skriftligt og motiveret krav herom. 

Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles 14 dage før på foreningens hjemmeside. 

 

§ 9 Opløsning af foreningen

Foreningen skal opløses når to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum vedtager dette. 

Den sidste GF vedtager anvendelse af evt. aktiver. 

I tilfælde af opløsning overføres formue og aktiver til almene og eller kulturelle formål indenfor aktivt arbejde i Brylle by og omegn.

bottom of page